REGULAMIN GŁÓWNY 2 KRWIOBIEG WARSZAWA

16 czerwca 2019 roku

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój.
 3. Integracja środowiska biegaczy.
 4. Propagowanie idei wolontariatu.

II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem imprezy pn. 2.KRWIOBIEG WARSZAWA (określanej dalej mianem Biegu) jest Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Szańcowa 25, 01-458 Warszawa.

III. RODZAJE BIEGU I UCZESTNICY

 1. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, jak również dzieci za zgodą rodziców (dotyczy biegów dla dzieci, jak również uczestników biegu zasadniczego poniżej 18 roku życia).
 2. Biegi dla dzieci przewidziane są na dystansach:
  • „Białe krwinki 100 metrów” – bieg dzieci do 3 lat
  • „Białe krwinki 200 metrów” – bieg dzieci do 5 lat
  • „Czerwone krwinki 500 metrów” – bieg dzieci od 5 do 10 lat
  • „Czerwone krwinki 1000 metrów” – bieg dzieci od 8 do 12lat
  • „Czerwone krwinki 1500 metrów” – bieg dzieci od 12 do 16 lat

Uczestnikami biegu mogą być wyłącznie dzieci, które uzyskały zgodę rodziców.

 1. Biegi zasadnicze przewidziane są na dystansach:
  • „Mały KrwiObieg 5 kilometrów” – jedna pętla trasy zasadniczej. Uczestnikami biegu mogą być osoby powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu, za zgodą rodziców.
  • „Duży KrwiObieg 10 kilometrów” – dwie pętle trasy zasadniczej. Uczestnikami biegu mogą być osoby powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu za zgodą rodziców.
   W przypadku, gdy zawodnik wystartuje na dystansie Dużego KrwiObiegu 10km, a ukończy tylko jedną pętle otrzyma medal biegu, jednak nie zostanie sklasyfikowany na dystansie Małego KrwiObiegu.
  • „Mały KrwiObieg 5 kilometrów chodziarze i Nordic Walking” – jedna pętla trasy zasadniczej. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 5 do 105 roku życia. W tej kategorii startują chodziarze – startujący bez kijków oraz zawodnicy Nordic Walking – start z kijkami (każdy z uczestników zgłasza się ze swoim zestawem kijków nordic walking).
  • „100km na 100-lecie PCK” – 100 i więcej km – minimum 20 pętli trasy zasadniczej. Szczegóły dotyczące startu na tym dystansie określa Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu: „Regulamin Dodatkowy Biegu – 100km na 100-lecie PCK”
 2. Trasa biegów zasadniczych będzie odbywała się w 90% po nawierzchni miękkiej w 10% po betonie. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 3. Elektroniczny pomiar czasu będzie realizowany na biegach zasadniczych przy użyciu systemów Chronotrack, za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do butów. Pomiar czasu będzie przeprowadzała profesjonalna firma, a zarazem partner biegu – “Good Time – profesjonalny pomiar czasu”.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 roku (niedziela) w Warszawie.
  Godzina startu:

  • 00:00 – start biegu na 100km
  • 10:00 – start biegów dla dzieci
  • 12:00 – start biegu zasadniczego 5 km
  • 12:10 – start biegu zasadniczego 10 km
  • 13:00 – start marszobiegu z kijkami: chodziarze i nordic walking (5 km).
 2. Start i meta zlokalizowane będą na terenach zielonych przylegających do Centrum Olimpijskiego (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4)
 3. Szczegółowe trasy Biegów będą opublikowane na stronie internetowej  krwiobiegwarszawa.pl
 4. Trasy biegów będą oznaczone taśmą i strzałkami kierunkowymi.
 5. Biegacze na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora Biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy biegacz startujący w Biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Biegu.
 2. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia oraz w przypadku ulgowej opłaty startowej (Honorowi Dawcy Krwi) legitymacji uprawniającej do skorzystania
  z ulgi.
 3. Warunkiem dopuszczenia pełnoletniego zawodnika do Biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne w Biurze Biegu (BB) albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu podczas weryfikacji, a także złożenie elektronicznie oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku i o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu. Oświadczenia: o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku oraz o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu należy złożyć elektronicznie na stronie biegu podczas elektronicznej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy (wzory takich oświadczeń można pobrać ze strony krwiobiegwarszawa.pl). W przypadku zgłoszenia do uczestnictwa w biegu, osoby do 16 roku życia, po stronie rodzica/opiekuna prawnego leży obowiązek własnoręcznego wypełnienia i podpisania Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, jak również Oświadczeń: o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku i o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu (wzory takich oświadczeń można pobrać ze strony www.krwiobiegwarszawa.pl).
 4. W dniu zawodów zawodnicy nie mogą oddawać krwi zarówno przed startem jak i po starcie w biegach.
 5. Organizator dopuszcza możliwości odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią na podstawie podpisanego przez uczestnika biegu oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej w zakładce „Zapisy”.
 6. Organizator zastrzega sobie, iż uczestnicy biegu nie mogą posługiwać się kijkami nordic walking w trakcie biegu zasadniczego i biegu dla dzieci oraz poruszać się na rolkach.
 7. Biuro Biegu będzie dostępne dla uczestników w dniach 12-14 czerwca 2019 w godzinach 10:00 – 17:00 w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Adres: Szańcowa 25 01-458 Warszawa
 8. W dniu zawodów Biuro Biegu zlokalizowane będzie na terenie zawodów w oznaczonym namiocie. Godziny pracy biura zawodów to 23:00 – 0:00 – 15 czerwca oraz 8:00 – 14:00 – 16 czerwca, odbiór pakietów należy dokonać najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem.
 9. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora oraz stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Wszystkie osoby uczestniczące w Biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i Organizatora. Biegacze mogą biec jedynie w obrębie wydzielonej i oznakowanej trasy.
 11. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez uczestnika są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl. Bezpośredni link do formularza znajduje się w zakładce „Zapisy na” stronie www.krwiobiegwarszawa.pl.
 2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2019r. do godziny 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zgłoszenie będzie również możliwe w Biurze Biegu w dniach 12-14 czerwca w przypadku zgłoszenia się na bieg w dniu zawodów, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania niepełnego pakietu startowego, np.: brak koszulki w pakiecie (koszulki zamawiane są z wyprzedzeniem zgodnie z rozmiarami podanymi przy rejestracji)
 3. Za zgłoszenie uważa się:
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w (BB),
  • dostarczenie podpisanego/potwierdzonego elektronicznie Oświadczenia: o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu, o stanie zdrowia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zgodzie na wykorzystanie wizerunku,
  • uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).Wypełnienie zgłoszenia przez Internet, ale niezakończenie go przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
 4. Limit uczestników we wszystkich Biegach wynosi 730 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń bądź zwiększenia ilości pakietów startowych .
 5. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi (podana opłata od 1 osoby):
  • „Pakiet Uczestnicy Indywidualni dla dystansów Mały i Duży KrwiObieg”
   wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty:

   • do dnia 28 lutego 2019r. – 50zł
   • do dnia 30 kwietnia 2019r. – 60zł
   • po 1 maja 2019r. – 70zł
    Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 250 pakietów
  • „Pakiet Uczestnicy Indywidualni dla dystansu Mały KrwiObieg Chodziarze i Nordic Walking” wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty:
   • do dnia 28 lutego 2019r. – 45zł
   • do dnia 30 kwietnia 2019r. – 50zł
   • po 1 maja 2019r. – 55zł
    Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 100 pakietów
  • „Pakiet Honorowi Dawcy Krwi” – jest dedykowany Honorowym Dawcom Krwi (na podstawie legitymacji HDK) dla wszystkich biegów zasadniczych wysokość opłaty startowej bez względu na termin zapisu i dokonania opłaty wynosi – 40zł. Podczas odbioru pakietu HDK zobowiązani są przedstawić legitymację w biurze zawodów.
   Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 150 pakietów
  • „Pakiet Krwinki” – wszystkie biegi dla dzieci – wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty bez względu na termin zapisu wynosi – 20zł.
   Przewidziana maksymalna liczba pakietów we wszystkich biegach dla dzieci – 200 pakietów
  • „Pakiet 100 km na 100-lecie PCK” – wysokość opłaty startowej bez względu na termin zapisu i dokonania opłaty wynosi – 100zł Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 30 pakietów
  • Organizator zastrzega sobie prawo zwolnienia z opłat lub do specjalnych cen pakietów startowych dla pracowników: sponsorów i partnerów biegu.
 6. Opłatę za pakiet startowy należy uiścić na jeden z sposobów:
  • w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem systemu płatności internetowych przelewem internetowym na konto główne Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: Millennium Bank 17 1160 2202 0000 0003 1745 6763 z dopiskiem: Pakiet startowy „nazwa pakietu, imię i nazwisko” np. Pakiet startowy Mały KrwiObieg Nordic Walking, Jan Kowalski
  • w przypadku osób zapisujących się w dniu biegu (o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej) opłaty będzie można dokonać w biurze tylko w formie gotówkowej
 7. Wszystkie osoby, które do 10 czerwca nie dokonają opłaty startowej mogą zostać usunięte z list startowych.
 8. Nieodebranie pakietu startowego na 30 minut przed startem wybranego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu. W takim przypadku, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc, Organizator będzie miał prawo przekazać pakiet innej osobie chętnej do wzięcia udziału w Biegu.
 9. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie osób z opłaty startowej przez Dyrektora Biegu. W tej sprawie proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: biuro@krwiobiegwarszawa.pl
 10. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać przy sobie ważny dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a także, o ile ich to dotyczy, dokument potwierdzający ulgową opłatę startową (np. w przypadku krwiodawców legitymacja honorowego dawcy krwi.
 11. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na inne biegi organizowane przez Organizatora.
 12. W ramach opłaty startowej, z zastrzeżeniem innych zapisów regulaminu, każdy uczestnik Biegu głównego otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami;
  • wodę,
  • medal na mecie,
  • pamiątkową koszulkę (tylko przy biegach zasadniczych – dla dorosłych),
  • posiłek regeneracyjny
  • upominki i pamiątki od sponsorów i partnerów.

VII. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nagród rzeczowych i finansowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika lub zawodniczki i otrzymania medalu jest ukończenie Biegu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu, przesłanie do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016r.,poz. 922j.t.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030j.t. ze zm.).Uczestnik Biegu wyraża zgodę na powyższe zapisy poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny  i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 922 j.t.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru w części lub w całości oraz jego modyfikowanie jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 9. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu. Uczestnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia od organizatora roszczeń, w razie wystąpienia szkody, w związku z uczestnictwem w Biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W takim wypadku wszelkie opłaty startowe zostaną zwrócone uczestnikom.
 12. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Załącznik 1.

Regulamin Dodatkowy Biegu „100km na 100-lecie PCK” realizowanego w ramach II KRWIOBIEGU WARSZAWA

 1. Celem biegu jest podkreślenie wydarzenia 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
  • ukończenie 21 lat
  • przedstawienie aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego do startu w biegu długodystansowym lub podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu długodystansowym i startu na własną odpowiedzialność
  • ukończenie w przeciągu ostatnich 2 lat biegu na dystansie minimum 65km. Na życzenie organizatora uczestnik jest zobowiązany do udokumentowania ukończenia biegu na wskazanym dystansie
 3. Limit uczestników biegu to 30 osób z czego 25 miejsc będzie dostępnych poprzez zapisy i 5 miejsc pozostaje do dyspozycji organizatora.
 4. Bieg odbywa się  16 czerwca 2019r w godzinach 00:00 do godziny 16:00.
 5. Trasa biegu jest trasą biegu zasadniczego KRWIOBIEGU WARSZAWA długość okrążenia wynosi około 5km z czego w 90% po nawierzchni miękkiej w 10% po betonie. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 6. Do łącznej liczby kilometrów liczone będę tylko pełne okrążenia 5km.
 7. Wszyscy zawodnicy, którzy przebiegną minimum 100 km otrzymają: medal i dyplom z wpisaną liczbą przebytych kilometrów.
 8. Zwycięzcami biegu (w kategoriach kobiety i mężczyźni) zostaną te osoby, które jako pierwsze ukończą dystans 100km.
 9. Każdy zawodnik może biec dalej po ukończeniu 100km do godziny 16:00. Zawodnik i zawodniczka, którzy przebiegną najwięcej kilometrów w godzinach odbywania się biegu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 10. Elementy obowiązkowe na biegu:
  • Podczas czasu od zmierzchu do świtu: sprawna, włączona podczas biegu latarka typu „czołówka”
  • Zapas własnego pożywienia regeneracyjnego
  • Nakrycie głowy w godzinach od 9:00 do 16:00 (zalecane)
 11. Organizator zapewnia dedykowany tylko uczestnikom tego biegu punk odżywczy ustawiony w pobliżu punktu pomiaru czasu. Punk odżywczy zaopatrzony będzie w:
  • wodę, herbatę
  • przekąski słone i słodkie, owoce
  • w godzinach nocnych kawę
  • 2 posiłki ciepłe dla każdego z zawodników dostępne od godziny 6:00 i od godziny 12:00
 12. Zawodnicy rywalizują w dwóch kategoriach Kobiet i Mężczyzn. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w ww. kategoriach.
 13. Opłata startowa wynosi 100zł.
 14. Punkty niniejszego załącznika regulują szczegółowe zasady uczestnictwa tylko w biegu „100km na 100-lecie PCK”.
 15. Pozostałe kwestie dotyczące udziału w tym biegu reguluje Regulamin Główny.